Tượng Khổng Minh - Gia Cát Lượng

Tượng Khổng Minh - Gia Cát Lượng các mẫu chất liệu đồng đỏ, đồng vàng, khảm ngũ sắc, khảm tam khí, mạ vàng, thếp vàng các hàng đặt làm kỹ theo yêu cầu của khách hàng